tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: sekretariat@2lo.powiat-gniezno.pl Kontrast Standard
A A A

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

_Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie  pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w szkole, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych? Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie , 6 e-mail: glo2@o2.pl

 

Inspektor ochrony danych W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można  się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com , tel. 606 387 413

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 1. Jeśli realizujemy  zadania oświatowe, dydaktyczne i wychowawcze, wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Jeśli celem jest realizacja promocji szkoły na stronie www i w mediach społecznościowychwówczas podstawą publikacji wizerunku jest wyłącznie udzielonazgoda. Zgodę można w każdym momencie odwołać, bez wpływu na przetwarzanie przed wycofaniem tej zgody.

Okres przechowywania danych Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Odbiorcy danych Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi szkoła podpisała umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. iod, dostawcy usług informatycznych, bhporaz z którymi łączy szkolę inny instrument prawny (uchwała w sprawie powołania CUW).
Prawa osób, których dane są przetwarzane Osoby, których dane dotyczą mają prawo

·         dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii

·         poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych

·         usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·         ograniczenia przetwarzania

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa poza EOG Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Zautomatyzowane decyzje i profilowanie Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Wymóg podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.Wyrażenie dodatkowej zgody jest dobrowolne.